توابع هش آنلاین

الگوریتم های هش ارائه شده توسط رشته تبدیل مشترک توابع هش رمزنگاری می باشد. تابع هش رمزنگاری یک روش تبدیل یک راه است که طول می کشد یک بلوک خودسرانه از داده ها و اندازه ثابت کمی رشته برمی گرداند، (رمزنگاری) ارزش هش، به طوری که تغییر تصادفی یا عمدی به داده ها ارزش هش تغییر است. داده به کد گذاری می شود اغلب به نام "پیام" و ارزش هش گاهی اوقات خلاصه پیام و یا به سادگی هضم نامیده می شود. ابزار استفاده از زیر به راحتی محاسبه ارزش هش از داده های رشته دلخواه.

Cookies

Please note that by viewing our site you agree to our use of cookies (see خلوت for details). You will only see this message once.

'